Sayılar

Sayılar

Sıfır: нуль (nul)
Bir: один (odin)
İki: два (dva)
Üç: три (tri)
Dört: чотири (çotere)
Beş: п’ять (pieyt)
Altı: шість (şist)
Yedi: сім (sim)
Sekiz: вісім (visim)
Dokuz: дев’ять (deviet)
On: десять (deset)
On bir: одинадцять (odanatset)
On iki: дванадцять (dıvanatset)
On üç: тринадцять (trenatset)
On dört: чотирнадцять (çöternatset)
On beş: п’ятнадцять (piyetnatset)
On altı: вісімнадцять (visimnatset)
On yedi: сімнадцять (simnatset)
On sekiz: вісімнадцять (visyimnatset)
On dokuz: дев’ятнадцять (deviyetnatset)
Yirmi: двадцять (dıvatset)
Otuz: тридцять (tritset)
Kırk: сорок (sorok)
Elli: п’ятдесят (piyatesiyat)
Altmış: шістдесят (şiştisiyat)
Yetmiş: сімдесят (simtisiyat)
Seksen: вісімдесят (visimdisiyat)
Doksan: дев’яносто (deviyanosto)
Yüz: сто (sto)
Bin: тисяча (disiyaça)
Milyon: мільйон (milyon)